Presbiterio

Don-Francesco-San-Tarcisio-parroco

DON FRANCESCO PELUSI

Parroco San Tarcisio Quarto Miglio

DON CRISTOFORO

Sacerdote ospite

DON ALESSIO

ARUL JOHN DON BOSCO

Sacerdote studente